kontur (2 kB)


REGULAMIN
57 OGÓLNOPOLSKIEGO CENTRALNEGO RAJDU HUTNIKÓW
"Beskid Żywiecki - 2019"

Linia

HUTNICZO-MIEJSKI ODDZIAŁ PTTK w KRAKOWIE

zapraszają w dniach
20 - 23.06.2019 roku
na

57 Ogólnopolski Centralny Rajd Hutników
"Beskid Żywiecki - 2019"

Linia
I. CELE RAJDU
II. GŁÓWNY ORGANIZATOR RAJDU:
Komitet organizacyjny w składzie:
Komandor rajdu Piotr Halo
Zastępca komandora Teresa Wróbel
Z-ca komandora ds. logistyki Grzegorz Szczotka
Kierownik tras górskich Eugeniusz Halo
Nadzór techniczny --

III. UCZESTNICTWO
 1. W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny reprezentujące nie tylko środowiska hutnicze, ale również inne, zgłoszone przez oddziały, koła, kluby i komisje PTTK, stowarzyszenia, zakłady pracy, szkoły oraz organizacje i turyści indywidualni.
 2. Drużyny biorące udział w Rajdzie zapewniają sobie we własnym zakresie przejazd, noclegi, wyżywienie i ubezpieczenie.
 3. Dzieci i młodzież do lat 16 mogą uczestniczyć w Rajdzie pod opieką dorosłych.
 4. Kierownictwo drużyny ma obowiązek zapoznania uczestników z regulaminem rajdu.
IV. FINAŁ RAJDU
 1. Finał 57 Ogólnopolskiego Centralnego Rajdu Hutników nastąpi w sobotę 22 czerwca 2019 roku na terenie Pensjonatu „Fresco”, ul. Kamienna 12,
  34-350 Węgierska Górka
  .
  http://www.frescotur.com.pl/
 2. W trakcie finału Rajdu uczestnicy będą mogli wziąć udział w konkursach indywidualnych, w ramach których przeprowadzone zostaną następujące konkurencje:
  • strzelanie z łuku
     - kryteria oceny: suma uzyskanych punktów z trafień na tarczy
  • rzut lotką
     - kryteria oceny: suma uzyskanych punktów z trafień na tarczy
  • rzut kółkiem na kołki - ringo
     - kryteria oceny: liczba uzyskanych punktów podczas rzutów z wyznaczonego miejsca
  • W każdej konkurencji uczestnik może wystartować jednokrotnie.

 3. Drużyny uczestniczące w 57 Ogólnopolskim Centralnym Rajdzie Hutników rywalizują o miano najlepszej grupy rajdowej. Klasyfikacja drużynowa przeprowadzona zostanie na podstawie sumy punktów przyznawanych według następujących kryteriów:

a) w konkursach indywidualnych w zależności od zajętego miejsca:

I miejsce 10 pkt
II miejsce 7 pkt
III miejsce 4 pkt
IV miejsce 2 pkt
V miejsce 1 pkt

b) udział 3-osobowego zespołu z drużyny w konkursie wiedzy turystycznej (można wytypować maksymalnie jeden zespół z drużyny):

za zajęcie I miejsca 15 pkt
za zajęcie II miejsca 12 pkt
za zajęcie III miejsca   9 pkt
za zajęcie IV miejsca   6 pkt
za zajęcie V miejsca   3 pkt

c) prezentacja grupy (przez jej wszystkich członków lub przedstawicieli) na scenie podczas finału Rajdu z wykorzystaniem środków artystycznych (np. wiersz, piosenka, taniec, scenka teatralna, itp.), która oceniona zostanie wg następujących aspektów:

- pomysłowość i oryginalność od 1 do 5 pkt
- wizerunek sceniczny, choreografia od 1 do 5 pkt
- stroje, kostiumy, rekwizyty od 1 do 5 pkt
- ogólne wrażenie artystyczne od 1 do 5 pkt
- trudność i pracochłonność przygotowanej prezentacji od 1 do 5 pkt

d) odległość miejsca zamieszkania/siedziby drużyny uczestniczącej w Rajdzie:

- do 50 km 0 pkt
- każde następne rozpoczęte 20 km 1 pkt

 1. W przypadku konieczności rozstrzygnięcia równoważnych miejsc kierownik konkursów zarządza dogrywkę. W sytuacji takiej osoby zajmujące równorzędne miejsca wzywane są do udziału w dogrywce poprzez publiczne wyczytanie nazwisk ze sceny rajdu. Nie stawienie się osoby do dogrywki na stanowisku danej konkurencji w przeciągu 5 minut od momentu wyczytania jej nazwiska jest uznawane za rezygnację z dalszej rywalizacji.
 2. Prawo interpretacji postanowień zawartych w niniejszym regulaminie w zakresie przeprowadzanych konkursów oraz podejmowania decyzji w sprawach nieuregulowanych zastrzega się dla kierownika konkursów, który jednocześnie pełni funkcję sędziego głównego przeprowadzanych konkursów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik konkursów może podjąć decyzję o zmianie zasad organizacyjnych, zasad przeprowadzania lub odwołaniu konkurencji.
 3. Zwycięska drużyna uzyskuje tytuł „Najlepszej drużyny 56 Ogólnopolskiego Centralnego Rajdu Hutników” oraz otrzymuje na własność puchar „Komandora Rajdu” i pamiątkowy dyplom. Drużyny, które w końcowej klasyfikacji zajęły dalsze miejsca otrzymują puchary za zdobycie kolejnych miejsc i pamiątkowy dyplom.
 4. Startujące w konkursie drużyny zobowiązane są do przestrzegania zasad fair play oraz rywalizacji w przyjacielskiej, życzliwej atmosferze służącej szerzeniu turystycznej kultury i integracji sympatyków wędrowania.
 5. Uczestnicy Rajdu przyjmują do wiadomości, że biorąc w nim udział akceptują ryzyko nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji, które mogą wystąpić podczas imprez o charakterze górskim, jak też podczas rywalizacji w konkursach finału Rajdu. Mając tą świadomość każdy uczestnik bierze na siebie pełną odpowiedzialność z tego wynikłą.
V. ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA

Zgłoszenie udziału w 57 Ogólnopolskim Centralnym Rajdzie Hutników „Beskid Żywiecki - 2019” prosimy przesyłać na adres:

    Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
    ul. Bulwarowa 37
    31-751 Kraków

z dopiskiem na kopercie „ZGŁOSZENIE 57 CRH”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:

tel. 12 680-48-20 (biuro oddziału)
mobile +48 508-215-490  

Zgłoszenie udziału wiąże się z deklaracją wpłaty wpisowego (koszty udziału w Rajdzie) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2019 roku.

VI. OPŁATY

Koszty udziału w Rajdzie wynoszą:

• od osoby dorosłej 25 zł
• dzieci i młodzież szkolna do lat 16 20 zł

należy wpłacić na konto:

Bank PKO BP O/Kraków
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461
z adnotacją w tytule wpłaty:
„Impreza nr 048 – Beskid Żywiecki - 2019”

Uwaga: koszty związane z noclegami, przejazdami i ubezpieczeniem ponoszą zgłaszające drużyny, czy też turyści zgłaszający się indywidualnie.

VII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

Koszty udziału w Rajdzie obejmują:

VIII. ZAKOŃCZENIE RAJDU

Zakończenie Rajdu, odbędzie się podczas jego finału w sobotę 22 czerwca 2019 roku na terenie:
Pensjonatu „Fresco”, ul. Kamienna 12, 34-350 Węgierska Górka.

http://www.frescotur.com.pl/
IX. PROGRAM ZAKOŃCZENIA RAJDU
Przyjmowanie drużyn na mecie Rajdu godz. 1200 - 1500
Prezentacja grupy godz. 1500
Konkursy godz. 1200 - 1600
Posiłek turystyczny godz. 1300 - 1700
Oficjalne zakończenie 56 Ogólnopolskiego CRH
wręczenie pucharów i nagród dla zwycięzców
godz. 1730
Ognisko turystyczne godz.1900
X. PROPONOWANE TRASY

Charakterystyka proponowanych tras oraz objęte nimi walory terenów klasyfikuje je zarówno do typowej turystyki pieszej, jak też górskiej. Dlatego kierowane są do wszystkich turystów, stanowiąc zaproszenie do wzajemnej integracji na rajdowych trasach.

Nie mniej uczestnictwo i przejście wyszególnionych niżej tras traktować należy jako propozycję i nie jest obowiązkowe. Każda grupa biorąca udział w Rajdzie może we własnym zakresie opracować i realizować rajdowe trasy w zależności od potrzeb, upodobań, czy ilości dni uczestnictwa w rajdzie.

Linia

trasa 1

Oszczadnica Wielka Racza Schronisko PTTK Hala Śrubita do Beskidzkiej zielonej ścieżki zielony (0 kB) Rycerka Kolonia - trasa około 14 km.
Linia

trasa 2

Żabnica Skałka Schronisko PTTK na Hali Boraczej lub Schronisko PTTK na Hali Lipowskiej Schronisko PTTK na Hali Rysianka Żabnica Skałka - trasa około 15 km.
Linia

trasa 3

Soblówka Bacówka na Wielkiej Rycerzowej Przełęcz Przegibek Schronisko PTTK na Przegibku Bendoszka Wielka zielony (0 kB) Rycerka Kolonia - trasa około 12 km.
Linia>

trasa 4

Zwardoń Rachowiec Sól - trasa około 8,6 km.
Linia
XI. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Ilość dni uczestnictwa w Rajdzie jest dowolna, zależna od uznania i możliwości jego uczestników.
 2. Minimalna ilość uczestników zgłaszanej grupy rajdowej do rywalizacji drużynowej wynosi 20 osób. Grupy liczące mniej niż 20 osób mogą dokonać swojej prezentacji na mecie rajdu, ale nie podlegającej ocenie i bez udziału w konkursach drużynowych.
 3. Niezgłoszenie się na mecie Rajdu traktowane będzie jako rezygnacja z uczestnictwa i powoduje utratę prawa do zwrotu wpisowego.
 4. Uczestnicy zobowiązani są posiadać dowód osobisty lub paszport.
 5. Uczestnicy Rajdu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu Rajdu, zasad turystyki, przepisów o ochronie przyrody oraz stosowania się do wskazówek i zaleceń organizatorów Rajdu.
 6. Uczestnicy mają możliwość potwierdzania przebytych tras do odznaki GOT, „Turysta Przyrodnik”, „Przyjaciel Naturalnego Środowiska”, przez działający na mecie Terenowy Referat Weryfikacyjny.
 7. Organizator na mecie Rajdu udostępnia chętnym książeczki odznak turystycznych, a także umożliwia na jej podstawie weryfikację tych odznak przy działającym na mecie Terenowym Referacie Weryfikacyjnym.
 8. Kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków i szkody powstałe w okresie uczestnictwa w Rajdzie wobec uczestników Rajdu i osób trzecich.
 9. Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu Rajdu należy do Komitetu Organizacyjnego.
Linia

Serdecznie zapraszamy do udziału
w 57 Ogólnopolskim Centralnym Rajdzie Hutników
„BESKID ŻYWIECKI – 2019”


Szczególnie zachęcamy do ponadpokoleniowego, rodzinnego wędrowania,
w tym również miłośników motoryzacji, kolarstwa, krajoznawstwa
i innych form uprawiania turystyki
Rajd wraz z zaplanowanymi trasami górskimi jest ofertą aktywnego
wypoczynku połączonego z krajoznawstwem, kierowaną do szerokiego
kręgu odbiorców - w tym dzieci, młodzieży i seniorów, a także do bardziej
i mniej wytrawnych wędrowców.

Linia
Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie
www.pttkhts.hg.pl    pttkhts@pttkhts.hg.pl
Linia

copyright